VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Všeobecné obchodní podmínky firmy Aleš Nejedlo, IČ: 64751708 se sídlem Ve Struhách 1025/9, 160 00 Praha 6, zapsané v živnostenském rejstříku Městského úřadu Černošice, sp. značka: 1033/2021/Tr (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služby (dále jen "smlouva") uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "zákazník").


1.2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění.


1.3. Službou se rozumí výletní plavba či pronájem prostor jachty President (dále jen "služba")


1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


1.6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není ohledně těchto služeb povinen uzavřít smlouvu.


2.2. Webová stránka obsahuje informace o poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých poskytovaných služeb. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny poskytovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2.3. Pro objednání služby zašle zákazník objednávku elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat:

 • informace o objednávaných službách,

 • informace o termínu poskytnutí objednávaných služeb včetně uvedení času,

 • kontaktní údaje zákazníka, (dále společně jen jako "objednávka")


2.4. Údaje uvedené v objednávce považuje poskytovatel za správné.


2.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat zákazníka o dodatečné doplnění objednávky (například písemně či telefonicky).


2.6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.


3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Cenu služby dle smlouvy může zákazník uhradit poskytovateli po dohodě následujícími způsoby:

 • bezhotovostně bankovním převodem

 • hotově vkladem na účet

 • platbou na místě prostřednictvím platební karty

 • hotově na místě 

3.2. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny služby ještě před poskytnutím služby zákazníkovi.


3.3. Zákazník obdrží na sjednané služby fakturu v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Na základě zaslané faktury (daňového dokladu) zákazník službu uhradí. Uhrazením faktury zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami provozovatele. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.


4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ


4.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování stravování nebo využití volného času, pokud poskytovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.


4.2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud se objeví podmínky, které neumožňují poskytnutí služby (zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, povodní, nízkého stavu vody, zamrznutí vody, vydaného omezení či zákazu plavby Plavebním úřadem, technické závady, atd.). O naplnění podmínek neumožňujících poskytnutí služby je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel.


4.3. V případě, že k výpovědi dojde ze strany poskytovatele, vyplývají poskytovateli vůči zákazníkovi následující povinnosti:

 • v případě odstoupení od smlouvy před počátkem plnění  je povinen v plném rozsahu vrátit zákazníkovi 100 % z uhrazené ceny služby. V případě dohody se zákazníkem je možné zajistit náhradní termín služby

 • v případě odstoupení od smlouvy v průběhu čerpání služby (z důvodu technické závady či jiného důvodu neumožňující v plavbě pokračovat) je poskytovatel povinen zajistit zákazníkovi náhradní termín služby nebo po vzájemné dohodě přistoupit k finanční kompenzaci.

 • v případě zrušení jednotlivé plavby v rámci zvýhodněných balíčků či v rámci jinak zvýhodněných služeb jsou tyto podmínky uvedené ve smlouvě


4.4. Zákazník je oprávněn smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu vypovědět. V takovém případě platí:

 • pokud k výpovědi dojde více než 7 dní před sjednaným termínem služby, je poskytovatel zákazníkovi povinen vrátit 100 % z uhrazené ceny služby

 • pokud k výpovědi dojde více než 72 hodin před sjednaným termínem služby, je poskytovatel zákazníkovi povinen vrátit 50 % z uhrazené ceny služby

 • pokud k výpovědi dojde v období kratším než 72 hodin před sjednaným termínem služby, náleží poskytovateli 100 % z uhrazené ceny služby


5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


5.2. Práva z odpovědnosti za vady může zákazník konkrétně uplatnit výhradně elektronickou poštou na adrese president@president-yacht.com.


5.3. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


6.1. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


6.2. Dle plavební vyhlášky 334/2015 Sb. je maximální kapacita jachty 10 cestujících a 2 členové posádky.


6.3. Poskytovatel odpovídá za škody způsobené provozem jachty na zdraví a majetku třetí osoby.


6.4. Děti do 15ti let věku smí vstoupit na palubu pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu jejich přítomnosti na plavidle plnou odpovědnost.


6.5. Děti do 10ti let se smí pohybovat na venkovních palubách pouze s povinnou záchrannou vestou.


6.6. Zákazník i jeho doprovod jsou povinni se vždy řídit pokyny kapitána nebo jiného člena posádky.


6.7. Zákazník nese odpovědnost za škody na plavidle či majetku poskytovatele, které způsobí vlastním užíváním.


6.8. Pes či jiné zvíře smí na palubu pouze po předchozí domluvě s poskytovatelem.


6.9. Vstup na palubu lodě je povolen výhradně ve sportovní či vycházkové obuvi bez podpatku !


6.10 Na palubu není povoleno nosit vlastní občerstvení. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


6.11. Na palubu nebude umožněn vstup osobám pod vlivem alkoholu a osobám vykazujícím účinek omamných látek !


6.12. Ve vnitřních prostorách lodě je přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze na místě k tomu určeném !


6.13. Posádka lodě má právo ukončit plavbu v případě nevhodného chování kteréhokoliv ze zákazníků (agrese, alkohol, drogy, neuposlechnutí pokynů člena posádky, atp.) a to bez náhrady !


6.14. Na jachtu je zakázáno nosit jakékoliv zbraně (nože, střelné zbraně, atp.)


6.15. Stížnosti posílá zákazník poskytovateli prostřednictvím elektronické adresy president@president-yacht.com. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka.


6.16. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy president@president-yacht.com. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka.


6.17. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


8. UKLÁDÁNÍ COOKIES


8.1. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ


9.1. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.


10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.